Tel.: 00421 41 763 45 24, Mobil: 00421 905 471 582
Robbe Modellsport

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. "Predávajúcim" je spoločnosť Tatramodel s.r.o., Pod Hradiskom 352/50, 01004, Žilina, IČO: 53757203, DIČ: 2121483254, IČ DPH: SK2121483254, Okr.súd Žilina, odd.Sro, vl. č. 77130/L
 2. "Spotrebiteľom" sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom online formulára odošle kompletnú objednávku predávajúcemu.
 3. "Kompletnou objednávkou" sa rozumie objednávka, ktorá obsahuje informácie o druhu, akosti, prevedení a množstve tovaru a kontaktné údaje spotrebiteľa.
 4. Odoslaním kompletnej objednávky spotrebiteľom a následným vystavením faktúry dodávateľom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Základné práva a záväzky zmluvných strán

 1. Predávajúci
  a) sa zaväzuje zhotoviť a dodať spotrebiteľovi objednaný tovar v požadovanom prevedení a množstve, v prípade že objednaný tovar nie je možné zabezpečiť, má právo od zmluvy odstúpiť.
  b) sa zaväzuje splniť objednávku spotrebiteľa do 1 až 14 dní v závislosti od druhu tovaru, v niektorých prípadoch môže byť táto lehota dlhšia, v takom prípade bude o termíne spotrebiteľ informovaný,
  c) má právo požiadať spotrebiteľa o predĺženie lehoty na splnenie objednávky, ak kapacitné alebo iné dôvody neumožňujú splniť objednávku v riadnej lehote.
 2. Spotrebiteľ
  a) sa zaväzuje zhotovený a dodaný tovar prevziať a zaplatiť cenu vrátane expedičných nákladov,
  b) má právo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci nesplnil jeho objednávku v riadnej lehote, príp. v predĺženej lehote, ak bola dohodnutá.
 3. Vlastnícke právo, právo užívať tovar a zodpovednosť za škody na tovare prechádza z predávajúceho na spotrebiteľa v okamihu dodania tovaru pod podmienkou zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny.
 • Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to napríklad v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom alebo v dôsledku chyby informačného systému predávajúceho.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar spôsobom, aký si zvolí objednávateľ, ak to povaha tovaru alebo služby umožňuje. Pri objednávke v súhrnnej hodnote nad 2.000.-€ je možný iba osobný odber objednaného tovaru.
 2. Spotrebiteľ si môže zvoliť dodanie z nasledujúcich spôsobov (dodanie v rámci Slovenskej Republiky):
  a) osobný odber v mieste podnikania predávajúceho (paušálny poplatok 0,00 €) alebo na inom dohodnutom mieste (cena dodania dohodou),
  b) doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., ako poistený list 1. triedy resp. poistený balík 1. triedy na fakturačnú adresu, príp. na inú dodaciu adresu, ak túto spotrebiteľ v objednávke uviedol (cena za dopravu je 3€ pri cene zásielky do 100€, v prípade dobierky +0,80€ , pri cene zásielky nad 100€ je cena za dopravu Slovenskou poštou a.s. bezplatná),
  c) doručenie prostredníctvom kuriérskej služby k domu spotrebiteľa, príp. na inú dodaciu adresu, ak túto spotrebiteľ v objednávke uviedol (cena za dopravu je 4€ pri cene zásielky do 200€, v prípade dobierky +0,90€ , pri cene zásielky nad 200€ je cena za dopravu kuriérskou službou bezplatná).
 3. Ak nie je dohodnuté inak dodávame tovar iba v rámci Slovenskej republiky. Cena tovaru a dopravy pri prípadnom odoslaní do zahraničia budú riešené individuálne.

Platobné podmienky

 1. Spotrebiteľ má právo zvoliť si spôsob platby z nasledovných spôsobov:
  a) platba v hotovosti pri osobnom preberaní tovaru,
  b) platba dobierkou
 2. V prípade, že si spotrebiteľ pri dodaní Slovenskou poštou, a.s. nepreberie objednaný tovar v odbernej lehote, predávajúci má právo požadovať navyše úhradu  expedičných nákladov a ďalších nákladov spojených s opätovným zaslaním tovaru.
 3. Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane 20% DPH.
 4. Garancia ceny: V prípade ,že nájdete v rámci Slovenskej republiky nižšiu maloobchodnú cenu niektorého z nami predávaných produktov, budeme sa snažiť Vám dať výhodnejšiu ponuku. Táto ponuka platí, pokiaľ konkurenčná firma funguje, je u nej produkt reálne dostupný ,objednávate bežné množstvo používané jednou osobou a produkt nie je v nereálnej zľave (nižšia cena ako nákupná).

Záruka a záručné podmienky

 1. Predávajúci poskytuje na všetok tovar záruku podľa platných zákonov Slovenkej republiky.
 2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a na druh, akosť a prevedenie tovaru.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  a) nesprávnym skladovaním,
  b) nesprávnym používaním alebo nesprávnou aplikáciou,
  c) bežným opotrebením.

Reklamačné podmienky

 1. Reklamovať možno iba dodaný tovar, ktorý má výrobnú vadu alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu telefonicky, e-mailom alebo poštou na adrese: Tatramodel s.r.o. , Pod Hradiskom 352/50 , 01004 Žilina.
 3. Na výzvu predávajúceho je spotrebiteľ povinný zaslať alebo osobne doručiť vadný alebo nesprávny tovar predávajúcemu, a to v stave, v akom ho prebral.
 4. Predávajúci je povinný rozhodnúť o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. O uznaní resp. neuznaní reklamácie bude predávajúci informovať spotrebiteľa telefonicky, e-mailom alebo poštou.
 5. V prípade opodstatnenej reklamácie predávajúci odstráni závadu a dodá tovar spotrebiteľovi na svoje vlastné náklady.
 6. Závadu predávajúci odstráni:
  a) opravou tovaru, ak to je technicky možné,
  b) dodaním nového tovaru, alebo
  c) vrátením ceny tovaru.
 7. V prípade neopodstatnenej reklamácie predávajúci vráti tovar spotrebiteľovi a spotrebiteľ je povinný nahradiť predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou.
 8. Reklamácia nebude uznaná, ak:
  a) tovar javí príznaky opotrebenia,
  b) tovar bol zjavne nesprávne skladovaný,
  c) tovar alebo jeho obal bol poškodený spotrebiteľom.
 9. V prípade, že je poškodený tovar alebo jeho obal pri preberaní od Slovenskej pošty, a.s., príp. od poskytovateľa kuriérskej služby, spotrebiteľ nie je povinný takýto tovar prevziať. Ak tovar i napriek chybnému obalu prevezme, je povinný tovar ihneď po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia postupovať podľa reklamačného poriadku Slovenskej pošty, a.s., príp. poskytovateľa kuriérskej služby.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že mu nebude dodaný objednaný tovar alebo jeho časť do 14 dní odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu, ak sa zmluvné strany nedohodli na predĺžení tejto lehoty.
 2. Spotrebiteľ ma právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Odstúpenie od zmluvy na základe bodu 2. môže spotrebiteľ uplatniť písomne na adrese: Tatramodel s.r.o., Pod Hradiskom 352/50, 01004, Žilina.
 4. Spotrebiteľ je povinný do siedmich pracovných dní od odstúpenia od zmluvy povinný tovar vrátiť predávajúcemu.
 5. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaplatenú cenu .

Záverečné ustanovenia

 1. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 9. mája 2012.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V nákupnom košíku
nemáte žiadne položky

Vyhľadávanie
Aktuality
Časopis RC Revue 7/2024 už v predaji. (04.07.)

Časopis RC Revue 6/2024 už v predaji. (06.06.)

Zmena adresy. (31.12.)

Važení zákazníci, od 1.1.2023 je náš eshop (s možnosť osobného odberu) presťahovaný na staronovej adrese: Pod Hradiskom 50, 01004, Žilina.

Stav skladu

Stav skladu je automaticky aktualizovaný (min. 1×/deň).

ihneď: tovar je u nás na sklade, u Vás môže byť do 24h alebo si ho môžete už aj dnes vyzdvihnúť u nás v predajni.

1 - 4 (5, 6) dní: tovar je na sklade u našich dodávateľov, odosielame ho ihneď po prijatí na sklad.

×: tovar nie je ani u dodávateľov alebo nie je info o stave skladu, približný termín dodania Vám preveríme na požiadanie.

Doprava
Pošta = 3,- €
pri objednávke nad 100 € doprava zdarma
Kuriér = 5,- €
pri objednávke nad 200 € doprava zdarma
Nákup na splátky

Vážení zákazníci, okrem tradičneho spôsobu nákupu môžete využiť aj nákup na splátky.

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Produkt pridaný do košíka

Naše webové stránky používajú súbory cookies za účelom správnej funkčnosti a analýzy návštevnosti. Takisto na našom serveri ukladáme Vašu IP adresu za účelom bezpečnosti našich stránok. Pre viac informácií si prečítajte naše Pravidlá spracúvania osobných údajov a ochrany súkromia