Tel.: 00421 41 763 45 24, Mobil: 00421 905 471 582
Robbe Modellsport

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. "Predávajúcim" je spoločnosť Martin Ščepko, Tatramodel, Jedlíkova 3428/8, 01015, Žilina, IČO: 33855871, DIČ: 1020543744, IČ DPH: SK1020543744, číslo živnostenského registra: 511-14048 , Obvodný úrad Žilina
 2. "Spotrebiteľom" sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online formulára odošle kompletnú objednávku predávajúcemu.
 3. "Kompletnou objednávkou" sa rozumie objednávka, ktorá obsahuje informácie o druhu, akosti, prevedení a množstve tovaru a:
  a) meno, priezvisko a adresu bydliska spotrebiteľa, ak ide o fyzickú osobu,
  b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH spotrebiteľa a meno kontaktnej osoby, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.
 4. Odoslaním kompletnej objednávky spotrebiteľom a jej potvrdením zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Základné práva a záväzky zmluvných strán

 1. Predávajúci
  a) sa zaväzuje zhotoviť a dodať spotrebiteľovi objednaný tovar v požadovanom prevedení a množstve,
  b) sa zaväzuje splniť objednávku spotrebiteľa do 1 až 14 dní v závislosti od druhu tovaru, v niektorých prípadoch môže byť táto lehota dlhšia, v takom prípade bude o termíne spotrebiteľ informovaný,
  c) má právo požiadať spotrebiteľa o predĺženie lehoty na splnenie objednávky, ak kapacitné alebo iné dôvody neumožňujú splniť objednávku v riadnej lehote.
 2. Spotrebiteľ
  a) sa zaväzuje zhotovený a dodaný tovar prevziať a zaplatiť cenu vrátane expedičných nákladov,
  b) má právo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci nesplnil jeho objednávku v riadnej lehote, príp. v predĺženej lehote, ak bola dohodnutá.
 3. Vlastnícke právo, právo užívať tovar a zodpovednosť za škody na tovare prechádza z predávajúceho na spotrebiteľa v okamihu dodania tovaru pod podmienkou zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar spôsobom, aký si zvolí objednávateľ, ak to povaha tovaru alebo služby umožňuje.
 2. Spotrebiteľ si môže zvoliť dodanie z nasledujúcich spôsobov (dodanie v rámci Slovenskej Republiky):
  a) osobný odber v mieste podnikania predávajúceho (paušálny poplatok 0,00 €) alebo na inom dohodnutom mieste (cena dodania dohodou),
  b) doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., ako poistený list 1. triedy resp. poistený balík 1. triedy na fakturačnú adresu, príp. na inú dodaciu adresu, ak túto spotrebiteľ v objednávke uviedol (cena za dopravu je 3€ pri cene zásielky do 100€, pri cene zásielky nad 100€ je cena za dopravu Slovenskou poštou a.s. bezplatná),
  c) doručenie prostredníctvom kuriérskej služby k domu spotrebiteľa, príp. na inú dodaciu adresu, ak túto spotrebiteľ v objednávke uviedol (cena za dopravu je 5€ pri cene zásielky do 200€, pri cene zásielky nad 200€ je cena za dopravu kuriérskou službou bezplatná).
 3. Spôsob a cena dodania tovaru mimo územia Slovenskej Republiky budú riešené individuálne.

Platobné podmienky

 1. Spotrebiteľ má právo zvoliť si spôsob platby z nasledovných spôsobov:
  a) platba v hotovosti pri osobnom preberaní tovaru,
  b) platba dobierkou
 2. V prípade, že si spotrebiteľ pri dodaní Slovenskou poštou, a.s. nepreberie objednaný tovar v odbernej lehote, predávajúci má právo požadovať navyše úhradu  expedičných nákladov a ďalších nákladov spojených s opätovným zaslaním tovaru.
 3. Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane 20% DPH.

Záruka a záručné podmienky

 1. Predávajúci poskytuje na všetok tovar záruku podľa platných zákonov Slovenkej republiky.
 2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a na druh, akosť a prevedenie tovaru.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  a) nesprávnym skladovaním,
  b) nesprávnym používaním alebo nesprávnou aplikáciou,
  c) bežným opotrebením.

Reklamačné podmienky

 1. Reklamovať možno iba dodaný tovar, ktorý má výrobnú vadu alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu telefonicky, e-mailom alebo poštou na adrese: Martin Ščepko , Tatramodel , Jedlíkova 3428/8 , 01015 Žilina.
 3. Na výzvu predávajúceho je spotrebiteľ povinný zaslať alebo osobne doručiť vadný alebo nesprávny tovar predávajúcemu, a to v stave, v akom ho prebral, vrátane originálnych obalov.
 4. Predávajúci je povinný rozhodnúť o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. O uznaní resp. neuznaní reklamácie bude predávajúci informovať spotrebiteľa telefonicky, e-mailom alebo poštou.
 5. V prípade opodstatnenej reklamácie predávajúci odstráni závadu a dodá tovar spotrebiteľovi na svoje vlastné náklady.
 6. Závadu predávajúci odstráni:
  a) opravou tovaru, ak to je technicky možné,
  b) dodaním nového tovaru, alebo
  c) vrátením ceny tovaru.
 7. V prípade neopodstatnenej reklamácie predávajúci vráti tovar spotrebiteľovi a spotrebiteľ je povinný nahradiť predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou.
 8. Reklamácia nebude uznaná, ak:
  a) tovar javí príznaky opotrebenia,
  b) tovar bol zjavne nesprávne skladovaný,
  c) tovar alebo jeho obal bol poškodený spotrebiteľom.
 9. V prípade, že je poškodený tovar alebo jeho obal pri preberaní od Slovenskej pošty, a.s., príp. od poskytovateľa kuriérskej služby, spotrebiteľ nie je povinný takýto tovar prevziať. Ak tovar i napriek chybnému obalu prevezme, je povinný tovar ihneď po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia postupovať podľa reklamačného poriadku Slovenskej pošty, a.s., príp. poskytovateľa kuriérskej služby.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že mu nebude dodaný objednaný tovar alebo jeho časť do 14 dní odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu, ak sa zmluvné strany nedohodli na predĺžení tejto lehoty.
 2. Spotrebiteľ ma právo odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Odstúpenie od zmluvy na základe bodu 2. môže spotrebiteľ uplatniť písomne na adrese: Martin Ščepko, Tatramodel, Jedlíkova 3428/8, 01015, Žilina.
 4. Spotrebiteľ je povinný do siedmich pracovných dní od odstúpenia od zmluvy povinný tovar vrátiť predávajúcemu.
 5. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Ochrana osobných údajov

 1. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení sa predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu Tatramodel.sk zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje nebude bez súhlasu dotknutej osoby poskytovať tretím osobám.
 2. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje Slovenskej pošte, a.s. alebo poskytovateľovi kuriérskej služby v rozsahu nevyhnutnom pre hladký priebeh doručenia tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť osobné údaje na účely propagácie tovaru a služieb internetového obchodu Tatramodel.sk.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že na žiadosť dotknutej osoby ukončí zasielanie propagačných materiálov alebo úplne odstráni jej osobné údaje zo svojej databázy. Požiadať môže dotknutá osoba telefonicky, e-mailom alebo poštou na adresu predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

 1. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 9. mája 2012.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V nákupnom košíku
nemáte žiadne položky

Vyhľadávanie
Aktuality
Sobota 24.2. DOVOLENKA (22.02.)

V sobotu 24.2. bude predajňa z dôvodu dovolenky zatvorená. Od pondelku 26.2. bude otvorené v normálnych otváracích hodinách.

Časopis RC Modely 2/2018 už v predaji. (15.02.)
Časopis RC Revue 2/18 už v predaji (01.02.)

Stav skladu

Stav skladu je automaticky aktualizovaný (min. 1×/deň).

ihneď: tovar je u nás na sklade, u Vás môže byť do 24h alebo si ho môžete už aj dnes vyzdvihnúť u nás v predajni.

1 - 4 (5, 6) dní: tovar je na sklade u našich dodávateľov, odosielame ho ihneď po prijatí na sklad.

×: tovar nie je ani u dodávateľov alebo nie je info o stave skladu, približný termín dodania Vám preveríme na požiadanie.

Doprava
Pošta = 3,- €
pri objednávke nad 100 € doprava zdarma
Kuriér = 5,- €
pri objednávke nad 200 € doprava zdarma
Nákup na splátky

Vážení zákazníci, okrem tradičneho spôsobu nákupu môžete využiť aj nákup na splátky.

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Produkt pridaný do košíka