Tel.: 00421 41 763 45 24, Mobil: 00421 905 471 582
Robbe Modellsport

H3154 - RC sada Futaba FX22FASSTest+R7008SB

RC sada Futaba FX22FASSTest+R7008SB
náš tip

VýrobcaFutaba
KódH3154
Dostupnosťihneď

599,00 €

GARANCIA CENY
Našli ste lepšiu cenu?

Prehľad
Parametre
Foto a prílohy
Súvisiace produkty

Charakteristika

<div><strong>D&#237;ky technologii Futaba FASSTest poskytuje FX22 v&#253;tečnou bezpečnost přenosu a nanejv&#253;&#353; přesn&#253; a př&#237;m&#253; pocit ř&#237;zen&#237;. Kombinace rozsahu funkc&#237;, kter&#233; splňuj&#237; t&#233;měř v&#353;echna př&#225;n&#237;, a zn&#225;m&#233; vysok&#233; kvality Futaba vytv&#225;ř&#237; z vys&#237;lače EX22 perfektn&#237; soupravu pro n&#225;ročn&#233;ho pilota. </strong><br /> <br /> Pultov&#253; vys&#237;lač. Vyznačuje se dobrou dosažitelnost&#237; v&#253;hodně uspoř&#225;dan&#253;ch ovl&#225;dac&#237;ch elementů. Velk&#253;, centr&#225;lně uspoř&#225;dan&#253; displej s vysok&#253;m rozl&#237;&#353;en&#237;m grafiky se 128 x 64 body a se zadn&#237;m osvitem zaji&#353;tuje dobrou čitelnost při v&#353;ech poměrech vněj&#353;&#237;ho osvětlen&#237;. Graficky podporovan&#225; uživatelsk&#225; plocha s obvyklou jednoduchou strukturou. Futaba menu zaji&#353;tuje lehkou obsluhu, doprovodn&#233; menu lze zvolit v 9 jazyc&#237;ch. <br /> Elegantn&#237; a čist&#253; design soupravy je umožněn nov&#253;m syst&#233;mem Cap-Touch. Bezdotekov&#233; senzory, kter&#233; simuluj&#237; aktivačn&#237; kl&#225;vesu 3D, umožnuj&#237; hladk&#253; a uzavřen&#253; povrch bez vyčn&#237;vaj&#237;c&#237;ch ovl&#225;dac&#237;ch prvků. Dopřejte si nov&#253; z&#225;žitek pocitu ovl&#225;d&#225;n&#237; precizn&#237;mi kř&#237;žov&#253;mi kniply s digit&#225;ln&#237;m trimov&#225;n&#237;m a pamět&#237; jejich hodnot. Na bočn&#237; straně um&#237;stěn&#233; otočn&#233; ovl&#225;dače umožnuj&#237; praktickou obsluhu př&#237;davn&#253;ch funkc&#237;, aniž by bylo zapotřeb&#237; pustit ř&#237;dic&#237; kniply. <br /> <br /> <em><strong>V&#253;znamn&#233; vlastnosti</strong></em> <br /> <br /> <li>Technologie FASSTest 2.4GHz</li> <li>V&#253;tečn&#225; bezpečnost vuč&#237; ru&#353;en&#237; d&#237;ky kombinaci v&#253;hod modulac&#237; DSSS a FHSS<br /> </li><li><strong>Možnost upgrade firmware</strong>&nbsp; <strong><br /></strong></li> <li><strong>Nap&#225;jec&#237; baterie LiPo 2800-2S</strong> se zamontovanou elektronikou pro balancov&#225;n&#237;. Baterii je možno spr&#225;vně nab&#237;t s adapt&#233;rem, kter&#253; je souč&#225;st&#237; dod&#225;vky.<br /><img alt="" src="http://horejsi.cz/Images/2272-01.jpg" hspace="5" height="162" width="250" vspace="5" /><br /> </li> <li>Použitelnost i v budoucnosti (odpov&#237;d&#225; již dnes nov&#233; normě EU)</li> <li>Telemetrie</li> <li>32-kan&#225;lov&#253; telemetrick&#253; syst&#233;m</li> <li>Dosah až 1000m</li> <li>Indikace na velk&#233;m displeji v re&#225;ln&#233;m čase</li> <li>Zvukov&#253; v&#253;stup</li> <li>V&#253;stup melodi&#237; a t&#243;nu</li> <li>Vibračn&#237; alarm</li> <li>Z&#225;znam dat ř&#237;dic&#237;ch sign&#225;lu a telemetrie</li> <li>Podsv&#237;cen&#253; displej o velikosti 74 x 38,5 mm (128 x 64 bodů)</li> <li>Technologie S-BUS pro plně digit&#225;ln&#237; zapojen&#237; serv S-BUS, regul&#225;toru S.BUS a senzoru S.BUS</li> <li>Plně vybaven&#253; 14-kan&#225;lov&#253; vys&#237;lač s 20 volně programovateln&#253;mi ovl&#225;dac&#237;mi elementy</li> <li>Precizn&#237; ovl&#225;dac&#237; kniply s otevřenou mechanikou a 12-bitov&#253;m rozli&#353;en&#237;m bez vůle s&nbsp;uložen&#237;m v kuličkov&#253;ch ložisc&#237;ch </li> </div> <div>&nbsp;<br /> <br /> <strong>Přenos<br /> <br /> </strong> <li>14 kan&#225;lů</li> <li>technologie FASSTest (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology)</li> <li>Hybridn&#237; technologie FASSTest slučuje v&#253;hody modulac&#237; DSSS a FHSS. <br /> </li> <li>Extr&#233;mn&#237; rozprostřen&#237; kan&#225;lu (součinitel rozprostřen&#237; 11) pomoc&#237; rozprost&#237;r&#225;n&#237; DSSS, kombinovan&#233;ho s optimalizovan&#253;m přeskokem frekvenc&#237; FHSS m&#225; za n&#225;sledek v&#253;tečnou odolnost vůči ru&#353;en&#237;. Ultrarychl&#233; reakčn&#237; doby za &#250;čelem precizn&#237;ho pocitu př&#237;m&#233;ho ř&#237;zen&#237;.</li> <li>Vys&#237;lac&#237; v&#253;kon 100mW</li> <li>Reakce bez časov&#233;ho zpožděn&#237; &#8211; ř&#237;zen&#237; v re&#225;ln&#233;m čase</li> <li>Reakčn&#237; doba (od okamžiku pohybu kniplu až po reakci serva) syst&#233;mu FASST je podstatně rychlej&#353;&#237;, než u jin&#253;ch syst&#233;mů 2,4 GHz.</li> <li>Velmi vysok&#253; dosah &gt;3000m</li> <li>Ultrarychl&#225;, př&#237;m&#225;, průběžn&#225; digit&#225;ln&#237; modulace poskytuje nejkrat&#353;&#237; reakčn&#237; doby</li> <li>Přep&#237;nac&#237; vysokorychlostn&#237; m&#243;d FASSTest za &#250;čelem ultrarychl&#233;ho vybuzen&#237; digit&#225;ln&#237;ch serv 6,3 ms (12 kan&#225;lů, redukovan&#233; telemetrick&#233; funkce)</li> <li>Easy Link - nanejv&#253;&#353; jednoduch&#253;, rychl&#253; zpusob p&#225;rovan&#237; mezi vys&#237;lačem a přij&#237;mačem</li> <li>Extr&#233;mně rychl&#233; a bezpečn&#233; automatick&#233; opětovn&#233; sp&#225;rov&#225;n&#237; i za obt&#237;žn&#253;ch podm&#237;nek</li> <li>Intelligentn&#237; časov&#225;n&#237; serv za &#250;čelem rovnoměrn&#233;ho vybuzen&#237; serv a zamezen&#237; rozd&#237;ln&#253;ch průběhov&#253;ch dob serv.</li> <li>Du&#225;ln&#237; diverzita ant&#233;n &#8211; bleskurychl&#233; přep&#237;n&#225;n&#237; mezi dvěma přij&#237;mac&#237;mi ant&#233;nami za &#250;čelem optim&#225;ln&#237; kvality přj&#237;man&#233;ho sign&#225;lu (v z&#225;vislosti na přij&#237;mači)</li> <li>Pre-Vision &#8211; FASST / přij&#237;mače FASSTest permanentně skenuj&#237; vstupn&#237; sign&#225;l a využ&#237;vaj&#237; inteligentn&#237; korekce chyb Futaba.</li> <li>Nedoch&#225;z&#237; ke ztr&#225;tě reakčni rychlosti i pri silně obsazen&#233;m frekvenčn&#237;m p&#225;smu</li> <li>Integrovan&#225; funkce testu dosahu za &#250;čelem kontroly dosahu před startem</li> <li>Přep&#237;nateln&#253; druh modulace mezi FASST anebo FHSS za &#250;čelem kompatibility s komponentami st&#225;vaj&#237;c&#237;ch souprav Futaba <br /> <strong><br /> Telemetrie<br /> <br /> </strong></li> <li>Synchronizovan&#225; bidirekcion&#225;ln&#237; komunikace mezi vys&#237;lačem a přij&#237;mačem s vysok&#253;m přenosov&#253;m v&#253;konem telemetrick&#253;ch dat (až 9 kr&#225;t za vteřinu)<br /> </li> <li>32 telemetrick&#253;ch kan&#225;lů</li> <li>Dosah telemetrie až 1000m</li> <li>Indikace telemetrick&#253;ch dat v re&#225;ln&#233;m čase na integrovan&#233;m displeji</li> <li>Hovorov&#253; v&#253;stup voliteln&#253; volně přiřaditeln&#253;m přep&#237;načem</li> <li>V&#253;stup melodi&#237; a t&#243;nu (pro diferencovan&#233; informace varia)</li> <li>Vibračn&#237; alarm</li> <li>Z&#225;znam dat ř&#237;zen&#237; (pohybu kniplu) a telemetrick&#253;ch dat na kartu SD</li> <li>PC-software pro vyhodnocov&#225;n&#237; zaznamenan&#253;ch dat telemetrie a GPS jakož i sign&#225;lu ř&#237;zen&#237;</li> <li>Indikace s&#237;ly přij&#237;man&#233;ho sign&#225;lu pro kontrolu dosahu</li> <li>System pro v&#253;strahu pri velik&#233; vzd&#225;lenosti (s opc&#237; senzoru GPS) pro bezpečn&#233; l&#233;t&#225;n&#237; na hranici dohledu</li> <li>V&#253;stražn&#253; syst&#233;m napět&#237; přij&#237;mače pro kontrolu přij&#237;mačov&#233;ho akku</li> <li>Volně konfigurovateln&#253; v&#253;stup telemetrick&#253;ch dat prostřednictv&#237;m displeje, t&#243;nu, hovoru a vibrac&#237; <br /> <br /> <br /> <strong>Ergonomie<br /> <br /> </strong></li> <li>Precizn&#237; ř&#237;dic&#237; kniply s 12-bitov&#253;m rozl&#237;&#353;en&#237;m (4096 kroků) zaji&#353;tuj&#237; přesn&#233; a jemn&#233; ř&#237;zen&#237;</li> <li>"Otevřen&#225;" - mechanika ř&#237;dic&#237;ch kniplu je uložen&#225; v kuličkov&#253;ch ložisc&#237;ch a t&#233;měř bez vůle</li> <li>Displej velikosti 74 x 38,5 mm s podsvitem (128 x 64 bodů) s vysok&#253;m kontrastem zaji&#353;tuje nejlep&#353;&#237; čitelnost i při siln&#233;m slunečn&#237;m z&#225;řen&#237;.</li> <li>Grafick&#253; z&#225;znamov&#253; povrch a intuitivn&#237; ovl&#225;dac&#237; kolečko Cap-Touch (s blokov&#225;n&#237;m kl&#225;vesou) slouž&#237; k jednoduch&#233; obsluze v&#353;ech funkc&#237;</li> <li>Volba 9 jazyku: německy, anglicky, francouzsky, it&#225;lsky, &#353;panělsky, česky, rusky, japonsky anebo holandsky.</li> <li>Jednotn&#233; a intuitivn&#237; průvodn&#237; ovl&#225;dac&#237; menu Futaba, v&#253;hodn&#233; pro jednoduch&#253; přechod na novou soupravu</li> <li>Ovl&#225;dac&#237; elementy volne přiřaditeln&#233;</li> <li>Osazen&#237; kan&#225;lu volně přiřaditeln&#233;</li> <li>Pln&#233; vybaven&#237; 20-ti ovl&#225;dac&#237;mi elementy: 7 sp&#237;načů, 1 tlač&#237;tko, 2 předn&#237; otočn&#233; ovl&#225;dače, 2 bočn&#237; otočn&#233; ovl&#225;dače</li> <li>2 bočn&#237; otočn&#233; ovl&#225;dače umožnuj&#237; praktickou obsluhu př&#237;davn&#253;ch funkc&#237; bez pu&#353;těn&#237; kniplu ř&#237;zen&#237;</li> <li>Pro v&#353;echny ovl&#225;dače ř&#237;zen&#237; (i sp&#237;naču atd.) je možnost svobodn&#233; volby trimu</li> <li>Přep&#243;lovac&#237; hardware pro v&#353;echny ovladače a sp&#237;nače s možnost&#237; svobodn&#233;ho určen&#237; smyslu přep&#237;n&#225;n&#237;</li> <li>Př&#237;m&#225; a rychl&#225; volba modelov&#233; paměti ve startovn&#237;m displeji</li> <li>Přep&#237;nateln&#253; m&#243;d 1-4 <br /> <strong><br /> Funkce učitel-ž&#225;k<br /> <br /> </strong></li> <li>Pole volby s funkc&#237; kabelu anebo vys&#237;lac&#237;ho modulu</li> <li>S přep&#237;n&#225;n&#237;m jednotliv&#253;ch funkc&#237; (učitel může jednotliv&#233; funkce uvolnit pro ž&#225;ka) a provozem s mix&#233;ry (učitel muže v&#353;echny funkce překr&#253;t sv&#253;mi povely)</li> <li>Volně programovateln&#225; konfigurace přiřazen&#237; kan&#225;lu učitele-ž&#225;ka <br /> <strong><br /> Technologie S.BUS<br /> </strong> <br /> Digit&#225;ln&#237; sběrnicov&#225; technologie určuje směr pro RC ř&#237;zen&#237; v budoucnosti, kompatibiln&#237; s plně digit&#225;ln&#237;m s&#233;riov&#253;m zapojen&#237;m komponent S-BUS jako serv S-BUS, regul&#225;toru S-BUS a senzoru S-BUS1 a S-BUS2 (bidirekcion&#225;lně) na ř&#237;dic&#237; sběrnici, dovoluje ide&#225;ln&#237; um&#237;stěn&#237; v&#353;ech komponent s &#250;cinnou kabel&#225;ž&#237;, zabezpečen&#225; budoucnost digit&#225;ln&#237; technologie pro v&#353;echny komponenty Futaba S_BUS, kter&#233; lze programovat a přihl&#225;sit př&#237;mo vys&#237;lacem, seri&#225;ln&#237; digit&#225;ln&#237; sign&#225;l, ide&#225;ln&#237; pro v&#353;echny bezp&#225;dlov&#233; syst&#233;my, gyra a odbočky akku.<br /> <br /> <strong>Funkce </strong>- <strong>V&#353;eobecně<br /> <br /> </strong></li> <li>30 integrovan&#253;ch modelov&#253;ch pamět&#237;, SD-kartou do nekonečna roz&#353;&#237;řiteln&#253;ch (do 2 GB, SD a SD-HC), 3862 modelu na opcion&#225;ln&#237; kartě SD 2GB.</li> <li>Modelov&#233; paměti vys&#237;lacu T8 anebo FX-20 na kartě SD lze př&#237;mo nač&#237;st do vys&#237;lače T14SG</li> <li>Data modelov&#253;ch pamět&#237; vys&#237;lacu T8FG a FX-20 lze č&#237;st př&#237;mo.</li> <li>Grafick&#253; servomonitor pro přehlednou indikaci v&#253;chylek v&#353;ech serv s funkc&#237; servotestu</li> <li>&#352;irok&#253; rozsah napět&#237; přij&#237;mače od 3,6V do 8,4V umožnuje flexibiln&#237; volbu přij&#237;mačov&#233;ho akku</li> <li>Budoucnost je zabezpečena schopnost&#237; aktualizace softwaru prostřednictv&#237;m SD-karty.</li> <li>V praxi osvědčen&#225; menu mix&#233;ru pro programov&#225;n&#237; v&#353;ech serv a smě&#353;ovac&#237;ch funkc&#237; dle typu modelu, na př. mix&#233;r pro kř&#237;dla</li> <li>Na typu modelu z&#225;visl&#233; speci&#225;ln&#237; smě&#353;ovac&#237; programy pro:</li> <li>Motorov&#233; modely (2-6 klapek),</li> <li>Větroně (2-8 klapek),</li> <li>Vrtuln&#237;ky (6 typů desky cykliky) (Dal&#353;&#237; informace viz &#8222;Detaily funkc&#237;&#8220;)</li> <li>5 letov&#253;ch stavů volně programovateln&#253;ch pro pro každou modelovou pamět pro optim&#225;ln&#237; nastaven&#237; každ&#233;ho letov&#233;ho stavu - přep&#237;n&#225;n&#237; letov&#253;ch stavů s udělen&#237;m priority a zpožděn&#237;m přepnut&#237; za &#250;čelem měkk&#253;ch přechodů</li> <li>Programy pro v&#353;echny typy ocasn&#237;ch ploch: Norm&#225;l, V-v&#253;&#353;kovka, delta, samokř&#237;dlo, dělen&#233; v&#253;&#353;kov&#233; kormidlo (Ailvator)</li> <li>Nastaven&#237; v&#253;chylky serva s omezovac&#237; funkc&#237; pro v&#353;echny proporcion&#225;ln&#237; kan&#225;ly</li> <li>Přep&#243;lov&#225;n&#237; serva a nastaven&#237; středn&#237; polohy pro kan&#225;ly 1-12</li> <li>Ovl&#225;dač trimu dle volby v z&#225;vislosti na stavu letu</li> <li>Indikace hodnoty trimu v kroc&#237;ch anebo v %, s vynulov&#225;n&#237;m prostřednictv&#237;m paměti trimu</li> <li>Nastaven&#237; failsafu a failsafu akumul&#225;toru</li> <li>2 poč&#237;tadla provozn&#237;ch hodin, z toho jeden vztažen&#253; na modelovou pamět</li> <li>2 volně nastaviteln&#253;ch stopek s funkc&#237; memory</li> <li>Velk&#253;, přep&#237;nateln&#253; indik&#225;tor stopek</li> <li>Blokov&#225;n&#237; funkčn&#237;ch tlac&#237;tek zamezuje ne&#250;mysln&#233; zav&#225;děn&#237; dat <br /> <div><strong><em><br /> <br /> Funkce v detailech<br /> </em></strong><em><br /> </em><strong>Funkce pro motorov&#233; modely<br /> </strong><br /> Rozs&#225;hl&#225; menu mix&#233;ru pro modely až s 6 servy v kř&#237;dle. Vedle volby typu kř&#237;del lze volit i varianty ocasn&#237;ch ploch, a to norm&#225;ln&#237;, s dělen&#253;m v&#253;&#353;kov&#253;m kormidlem s funkc&#237; křid&#233;lek (Ailvator), jakož i V-v&#253;&#353;kovky. Lze zvolit i delty anebo motorizovan&#225; samokř&#237;dla se 2...6 servy v kř&#237;dle. Tato menu mixu jsou po vyvol&#225;n&#237; pro dan&#253; model předprogramov&#225;na a obsahuj&#237; ve&#353;ker&#233; nutn&#233; funkce mixu.</div> </li> <li>5 volně přiřaditeln&#253;ch a přep&#237;nateln&#253; nastaven&#237; Dual-Rate / Expo.</li> <li>5 voln&#253;ch programov&#253;ch mix&#233;ru line&#225;rn&#237;ch anebo s 5-bodovou křivkou pro každou modelovou pamět, dle volby s nebo bez trimu a přimě&#353;ov&#225;n&#237; offsetu.</li> <li>5-bodov&#225; křivka plynu</li> <li>Nastaven&#237; rychlosti serva plynu</li> <li>Diferencov&#225;n&#237; křid&#233;lek</li> <li>Mix&#233;r spoiler (Flaperon)</li> <li>Mix&#233;r v&#253;&#353;kovka-spoiler (Flaperon)</li> <li>Mix&#233;r směrov&#233; kormidlo-krid&#233;lka</li> <li>Mix&#233;r směrov&#233; kormidlo-v&#253;&#353;kov&#233; kormidlo</li> <li>Mix&#233;r snap roll</li> <li>Nastaven&#237; směsi</li> <li>Nastaven&#237; gyra</li> <li>Mix&#233;r motor, pro 2-stupňov&#233; přep&#237;n&#225;n&#237; motoru s individu&#225;ln&#237;m nastaven&#237;m rychlosti pro stupen 1 /2 jakož i vpřed a vzad. <br /> <br /> <strong>Funkce pro větroně<br /> </strong><br /> Pro modely větronů jsou k dispozici rozs&#225;hl&#225; smě&#353;ovac&#237; menu pro modely&nbsp; až s 8 servy v kř&#237;dlech. Dle volby s motorem nebo bez motoru. Vedle volby typu kř&#237;del lze volit i varianty ocasn&#237;ch ploch, a to norm&#225;ln&#237;, s dělen&#253;m v&#253;&#353;kov&#253;m kormidlem s funkc&#237; křid&#233;lek (Ailvator), jakož i V-v&#253;&#353;kovky. Lze zvolit i samokř&#237;dla se 2...8 servy v nosn&#233; plo&#353;e. Tato menu mixu jsou již předprogramov&#225;na a obsahuj&#237; ve&#353;ker&#233; nutn&#233; funkce mixu. <br /> </li> <li>5 letov&#253;ch stavů pro každou modelovou pamět, s udělitelnou prioritou a nastaviteln&#253;m zpožděn&#237; přep&#237;n&#225;n&#237;. S logickou sp&#237;nac&#237; funkc&#237;.</li> <li>5 voln&#253;ch programov&#253;ch mix&#233;ru line&#225;rn&#237;ch anebo s 5-bodovou křivkou pro každou modelovou pamět, dle volby s nebo bez trimu a primě&#353;ov&#225;n&#237; offsetu.</li> <li>Diferencov&#225;n&#237; křid&#233;lek</li> <li>V&#253;chylky vztlakov&#253;ch klapek</li> <li>Mix&#233;r křid&#233;lka-vztlak. klapky</li> <li>Mix&#233;r křid&#233;lka-směrov&#233; kormidlo</li> <li>Mix&#233;r spoiler-vztlak. klapky</li> <li>Mix&#233;r v&#253;&#353;kov&#233; kormidlo-spoiler</li> <li>Mix&#233;r vztlak. klapky-v&#253;&#353;kov&#233; kormidlo</li> <li>Mix&#233;r směrov&#233; kormidlo-křid&#233;lka</li> <li>Mix&#233;r Butterfly s offsetem a nastaven&#237;m zpožděn&#237;</li> <li>Mix&#233;r Butterfly-v&#253;&#353;kov&#233; kormidlo</li> <li>Mix&#233;r Trimm-Mix pro křid&#233;lka, směrov&#233; kormidlo a v&#253;&#353;kov&#233; kormidlo, s nastaven&#237;m rychlosti a zpožděn&#237; přep&#237;n&#225;n&#237; FZS.</li> <li>Nastaven&#237; gyra</li> <li>Mix&#233;r motor, pro 2-stupňov&#233; přep&#237;n&#225;n&#237; motoru s individu&#225;ln&#237;m nastaven&#237;m rychlosti pro stupeň 1 /2 jakož i tam a zp&#225;tky <br /> <br /> <strong>Funkce vrtuln&#237;ku </strong><br /> <br /> Smě&#353;ovac&#237; menu pro vrtuln&#237;ky se v podstate odli&#353;uj&#237; ovl&#225;d&#225;n&#237;m desky cykliky. V&#353;echny klasick&#233; zpusoby ř&#237;zen&#237; jako H1, HE3 (90 stupňů), HR3 (120 stupňů), H-3 (140 stupňů), H4 a H4-X (45 stupňů) jsou integrov&#225;ny. Zvl&#225;&#353;tn&#237;m lahůdkou je nastaviteln&#225; kompenzace v&#253;chylky t&#225;hel pro typy H3 a H4. Tato kompenzace zamezuje jinak běžn&#233;mu přesouv&#225;n&#237; v&#253;chylek při vět&#353;&#237;ch nebo asymetrick&#253;ch v&#253;chylk&#225;ch, n&#225;sledkem cehož muže doj&#237;t k trval&#233;m po&#353;kozen&#237; serv. Rovněž lze př&#237;způsobit rychlost funkce klopen&#237;, aby se zabr&#225;nilo vzniku rozd&#237;lu mezi průbežn&#253;mi dobami u ř&#237;zen&#237; HR/N3 120&#176;. <br /> </li> <li>5 volně programovateln&#253;ch line&#225;rn&#237;ch mixů nebo 5-bodov&#225; křivka pro každou pamět modelu, dle volby s / nebo bez trimov&#225;n&#237; a přimixov&#225;n&#237; offsetu.</li> <li>Mix&#233;r desky cykliky</li> <li>Mix&#233;r prstencov&#233; desky cykliky</li> <li>5-bodov&#225; křivka pitch norm&#225;l, předvolba plynu 1,2,3, autorotace. S logickou sp&#237;nac&#237; funkc&#237;.</li> <li>5-bodov&#225; křivka plynu norm&#225;l, předvolba plynu 1,2,3, autorotace. S logickou sp&#237;nac&#237; funkc&#237;.</li> <li>Autorotace</li> <li>Mix&#233;r desky cykliky (virtu&#225;ln&#237; ot&#225;čen&#237;)</li> <li>Mix&#233;r deska cykliky &#8211; plyn (line&#225;rn&#237; / střed)</li> <li>Mix&#233;r z&#225;d &#8211; plyn (line&#225;rn&#237; / střed)</li> <li>5-bodov&#253; mix&#233;r pitch-z&#225;d, norm&#225;l, předvolba plynu 1,2,3, autorotace. S logickou sp&#237;nac&#237; funkc&#237;.</li> <li>Nastaven&#237; směsi</li> <li>Mix&#233;r gyra (zadn&#237;) se 3 rychlostmi změn a s jemn&#253;m nastaven&#237;m trimu</li> <li>Mix&#233;r gyra (deska cykliky) se 3 rychlostmi změn a s nastaven&#237;m jemn&#233;ho trimu</li> <li>Regul&#225;tor ot&#225;cek se 3 rychlostmi změn a s nastaven&#237;m jemn&#233;ho trimu </li> </div> <p>Manu&#225;l v če&#353;tině - souč&#225;st&#237; dod&#225;vky<br /> </p> <p><a href="http://horejsi.cz/DataFiles/futaba/kompatibilita.pdf" target="_blank">Kompatibilita vys&#237;lačů a přij&#237;mačů Robbe/Futaba</a></p> <div></div>

Nie sú k dispozícií žiadne parametre produktu

 

 

Našli ste lepšiu cenu? Napíšte nám!

Produkt
Kód a názov produktu
Odkaz na stránku konkurencie
Kontakt na Vás
E-mail
Telefónne číslo
Poznámka

...alebo zavolajte

  • tel.: 00421 41 763 45 24
  • mobil: 00421 905 471 582

V nákupnom košíku
nemáte žiadne položky

Vyhľadávanie
Aktuality
Časopis RC Modely 7/2017 je už v predaji. (12.07.)
Časopisy RC Revue 7/17 už v predaji (11.07.)

Časopis Model Hobby 7/17 už v predaji. (30.06.)
Stav skladu

Stav skladu je automaticky aktualizovaný (min. 1×/deň).

ihneď: tovar je u nás na sklade, u Vás môže byť do 24h alebo si ho môžete už aj dnes vyzdvihnúť u nás v predajni.

1 - 4 (5, 6) dní: tovar je na sklade u našich dodávateľov, odosielame ho ihneď po prijatí na sklad.

×: tovar nie je ani u dodávateľov alebo nie je info o stave skladu, približný termín dodania Vám preveríme na požiadanie.

Doprava
Pošta = 3,- €
pri objednávke nad 100 € doprava zdarma
Kuriér = 5,- €
pri objednávke nad 200 € doprava zdarma
Nákup na splátky

Vážení zákazníci, okrem tradičneho spôsobu nákupu môžete využiť aj nákup na splátky.

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Produkt pridaný do košíka